សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញលើដីកាដំណោះស្រាយ ហើយដាក់សំណៅសាធារណៈដែលមានការកោសលុបនៃដីកាដំណោះស្រាយ នៅក្នុងសំណុំរឿង អោ អាន សំណុំរឿង លេខ ០០៤/០២/០៧-០៩-២០០៩-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស

Posted 23 សីហា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 06 September 2018
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentPress release 004-02 Khmer.pdf
197.64 គីឡូ​បៃ​