ព្រះរាជក្រមប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការ សហប្រជាជាតិ និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់ កម្ពុជានូវ ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្ដឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ