ព្រះរាជក្រមប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការ សហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹង ការកាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់ កម្ពុជានូវ ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលប្រព្រឹត្ដឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ