ទស្សនៈកិច្ចជាក្រុមនៅ អ.វ.ត.ក

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ស្វាគមន៍ការធ្វើទស្សកិច្ចជាក្រុមមកពីសាកលវិទ្យាល័យ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមដទៃទៀត ដែលមានបំណងស្វែងយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនៅ អ.វ.ត.ក។

កម្មវិធីសម្រាប់ទស្សកិច្ចជាក្រុមរួមមាន ការទស្សនាសាលសវនាការអមដោយបទឧទ្ទេសនាមដោយមន្ត្រី អ.វ.ត.ក កម្មវិធីសំណួរចម្លើយឬពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រី អ.វ.ត.ក។ កម្មវិធីអាចរៀបចំទៅតាមពេលវេលានិងតម្រូវការរបស់ក្រុមនីមួយៗ។

រាល់ការធ្វើទស្សនកិច្ចជាក្រុម សូមទាក់ទងមកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈតាមអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម យ៉ាងតិច២សប្តាហ៍មុនថ្ងៃទស្សនកិច្ច៖ សារអេឡិកត្រូនិកៈ pas@eccc.gov.kh ទូរស័ព្ទៈ ០២៣២១៩៨១៤ លេខបន្តៈ ៦០៦៥ ទូរស័ព្ទដៃៈ ០១២ ៤៨៨ ៣១៩