ហេតុអ្វីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

នៅមិថុនា ឆ្នំ១៩៩៧ សហនាយករដ្ឋមន្ត្រី គឺសម្តចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និងសម្តច ហ៊ុន សន បានផ្ញើសារលិខិតមួយជូនលោកកូហ្វី អាណាន់ ដលពលនោះជាអគ្គលេខាធិការអង្គកាសហប្រជាជាតិស្នើសុំជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ សហនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំជំនួយឧបត្ថម្ភខាងលើ ដោយយល់ឃើញថាវិស័យ​តុលាការនៅ​កម្ពុជា​នៅមានកង្វះខាធាននិងជំនាញក្នុងការបំពញភារកិច្ចដ៏ស្មុគ្មញ ជាពិសេសដោយសារ​​ឧក្រិដ្ឋ​កម្មដែលកើតឡើងមាន​ទំហំ​ធំ​ធេង។

            អង្គការសហប្រជាជាតិផ្តល់ជំនួយបច្ចកទសដល់ អ.វ..ក តាមរយៈការជួយរៀបចំនិងជ្រើសរើសចៅក្រមនិងបុគ្គលិកអន្តរជាតិ តាមរយៈជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម (UNAKRT)។