តើ​ភស្ដុតាង​អ្វីនឹង​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ចំពោះ មុខ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ភ័ស្តុតាងអាចត្រូបានដាក់ជូនដោយ ចៅក្រមនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា ដោយ​មេធាវីការពារ​ក្តី ឬដោយមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។  ភ័ស្តុតាងទាំងនេះអាចជា៖

  • ឯកសារ
  • ភ័ស្តុតាងរូបវ័ន្ត ដូចជារណ្តៅសាកសពរួម ឬក៏អតីតគុក  និង
  • ចក្តីថ្លែងការណ៍ និងកសិណសាក្សីជាជនរងគ្រោះ ឬជនដៃដល់់     សាក្សី និងចុងចោទ

ឯកសាររាប់ពាន់សន្លឹកត្រូវបានប្រមូលចងក្រងទុក រណ្តៅសាកសពរួម គុក និងបូជនីយដ្ឋា​​​រាប់រយកន្លែង ត្រូបានគេទៅពិនិត្យមើល និងផែន​ទីជាច្រើនត្រូបានគូរ​ដោយគណៈកម្មាធិកាស្រាជ្រាវ​របស់រណសិរ្ស និងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា និងដោយកម្មវិធីស្រាជ្រាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា។ ភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញរួចហើយ។

នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា គ្រប់ភ័ស្តុតាងទាំងអស់ដែលប្រមូលបានដោត្រឹមត្រូវតាម​នីតិវិធី​ច្បាប់​ អាចយកមកពិចារណាបាន។ វាអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចអំពីសារសំខាន់នៃភ័ស្តុតាង​នីមួយ​ៗ។