តើ​ចៅក្រម​នៅ​សាលាដំបូង​ធ្វើ​ការងារ​​អ្វីខ្លះ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ចៅក្រម​នៅ​សាលាដំបូង​នឹង​ពិនិត្យ​ភ័ស្តុតាង​ដែល​លើក​ឡើង​ដោយ​ព្រះរាជអាជ្ញា​ ដោយមេធាវីចុងចោទ​ និងដោយ​ជនរងគ្រោះដែល​ជា​ភាគី​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី។ បន្ទាប់មក ចៅក្រម​នឹងពិនិត្យ​ពិចារណា​លើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ទាំងសងខាង​ រួច​ធ្វើការ​ពិភាក្សា​សម្រេចចិត្ត​ថា​តើ​ជនសង្ស័យ​មានជាប់​ពិរុទ្ធ​ឬក៏អត់។​ ចៅក្រមកាត់ក្តី​ត្រូវចេញ​សេចក្តី​វិនិច្ឆ័យ​ ឬសាលក្រម​មួយ​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ ពន្យល់​ពី​ហេតុផល​នៃ​ការវិនិច្ឆ័យ​ដែលបានធ្វើឡើង។ ប្រសិនបើ​មាន​ចៅក្រមណា​ម្នាក់​មិន​ឯកភាព​នឹង​សាលក្រម​នោះទេ ចៅក្រម​នោះ​មានតួនាទី​ពន្យល់​អំពី​ហេតុផល​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ខ្លួន​បោះឆ្នោត​ផ្សេង​ពី​មតិ​ភាគ​ច្រើន។ រាល់​ការ​វិនិច្ឆ័យ​ឬសាលក្រម​ទាំងអស់​ត្រូវ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ។