តើ​អង្គ​ការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មាន​តួនាទី​អ្វីខ្លះ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​ និង​អន្ដរជាតិ​ជា​ច្រើន​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​ការ​ជំនុំជម្រះ​ក្ដី​មេ​ដឹក​នាំ​ខ្មែរ​ក្រហម​។ ការ​គាំ​ទ្រ​របស់​ពួក​គេ​រួម​មាន​ការ​ផ្ដល់​ការ​ពិ​គ្រោះ​យោបល់​ផ្នែក​ចិត្ត​សាស្ដ្រ​ដល់​សាក្សីនិង​ជន​រង​គ្រោះ​ និង​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ ឬ​ការ​ផ្ដល់​ការ​ប្រឹក្សា​ច្បាប់​ និង​ការ​ធ្វើ​ជា​តំណាង​ជន​រង​គ្រោះ។​ អង្គ​ការ​ទាំ​ងនោះ​ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​ងារ​ផ្សព្វផ្សាយ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយដល់​សា​ធារណៈ​ជន​អំពី​ដំណើរ​ការ​របស់​អ.វ.ត.ក។