តើ​អ្នកណា​ជាអ្នក​សម្រេច​ថាជនណាខ្លះ​នឹង​ត្រូវ​កាត់សេចក្តី? តើអ្នកណា​ជាអ្នក​សម្រេច​ថា​ពួកគេ​នឹង​ត្រូវ​ចោទប្រកាន់​ពីបទអ្វី?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញមានសហព្រះរាជអាជ្ញាពីររូប (កម្ពុជាមួយរូប និងអន្តរជាតិមួយរូប) ជាអ្នករៀបចំបញ្ជីឈ្មោះជនសង្ស័យ និងប្រមូលភ័ស្តុតាងបឋមនៃបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្ត។ សហព្រះរាជអាជ្ញានឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងក្តីទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតពីររូប (កម្ពុជាមួយរូប និងអន្តរជាតិមួយរូប)។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងពិនិត្យពិច័យព័ត៌មានដែលទទួលបានពីសហព្រះរាជអាជ្ញា និងអនុវត្តកិច្ចស៊ើបសួរដោយឯករាជ្យនិងមិនលម្អៀង មុននឹងធ្វើការសម្រេចចោទប្រកាន់។ ប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតបង្ហាញភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ តុលាការនឹងបន្តជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងនោះ។