តើជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិទទួលសំណងដែរឬទេ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ប្រសិនបើជនជាប់ចោទត្រូវ​បានផ្តន្ទាទោសដោ.វ..ក ជនរងគ្រោះអាចស្នើសុំទៅតុលាការឲ្យ​ចេញ​ដីកា​បង្គាប់ឲ្យមានការសងសំណង។

            នៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអាចទាមទារសំណងក្នុង​ករណី​បណ្តឹង​ព្រហ្មទណ្ឌដែលគាត់បានរងគ្រោះ។ ចៅក្រមបានសម្រេថា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញមិន​អាផ្តល់សំណងជាថវិកាបានឡើយដោយហេតុថាជនរងគ្រោះមានចំនួនច្រើនលើសលប់។ ប៉ុន្តែជនរង​គ្រោះអាចទទួលសំណងសមូហភាពនិងសំណងផ្លូចិត្ត ដូចជា​​​ ការ​​តម្រូឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវសាលក្រម ដោយ​​​ចំណាយថវិការបស់​ជនជាប់ចោទ ឬតុលាការអាចបញ្ជាឲ្យផ្តល់ថវិកាសម្រាប់សកម្មភាព ឬសេវាកម្មនានា ដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញ ហើយដែលសកម្មភាពឬសេវាទាំងនោះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍​ដល់ជនរងគ្រោះ​ទូទៅ។