តើការគាំទ្រអ្វីខ្លះនឹងត្រូវផ្តល់ទៅឲ្យសាក្សីនិងជនរងគ្រោះដែលផ្តល់សក្ខីកម្ម និងសម្រាប់មនុស្សទូទាំងប្រទេស ដែលអាចនឹងមានការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តនៅពេលស្តាប់ឮសក្ខីកម្មដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

សាក្សីអាចទទួលរងការឈឺចាប់ក្នុងអារម្មណ៍ នៅពេលផ្តល់សក្ខីកម្ម​អំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​​ប្រជាធិបតេយ្យ ដូច្នេះ ​តុលាការរៀបចំផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែក​ចិត្ត​សាស្ត្រ​ដល់​សាក្សីទាំងឡាយ។​ បុគ្គលដែល​មិនត្រូផ្តល់សក្ខីកម្ម ប៉ុន្តែត្រូការការពិគ្រោះយោបល់និងការព្យាបាល គប្បីទាក់ទងគណៈកម្មាធិការសុខភាពផ្លូចិត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមានការិយាល័យ​នៅ​​តាមបណ្តា​ខេត្ត​នានាទូទាំង​ប្រទេស ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជំនាញឯកទេសផ្នែកនេះ ដូចជាកម្មវិធីសុខភាពផ្លូចិត្ត អង្គកា​​ចិត្ត​​សង្គម-​អន្តរវប្បធម៌ (TPO) ជាដើម។