តើខ្ញុំ​អាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​រឿង​ខ្មែរក្រហម​និង​ដំណើរការ​កាត់ក្តី​ទាំងនេះ​ដោយ​វិធីណា?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ.វ.ត.ក គឺជាកន្លែងទីមួយដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មានដល់លោកអ្នកអំពីតុលាការខ្មែរក្រហម។ សូមទាក់ទងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈតាមរយៈសារអេឡិកត្រូនិកមកៈ pas@eccc.gov.kh ឬទូរស័ព្ទ: +855 (0)23 219 814 ឬទូរសារ: +855 (0)23 219 841 ឬស្វែងរកព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ: www.eccc.gov.kh