តើខ្ញុំ​ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ទៅ​ឲ្យ​តុលាការ​ដែរឬទេ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ប្រសិនបើសហព្រះរាជអាជ្ញា ឬចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ចង់សម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ្នក ក្នុងករណីនេះ លោកអ្នកត្រូវតែនិយាយការពិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកអ្នកមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាចម្លើយអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋនោះ។ លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំមេធាវី (ស្មាក្តី) ដើម្បីផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់លោកអ្នក និងស្ថិតនៅជាមួយលោកអ្នកក្នុងពេលចោទសំណួរ។