តើមាន​តុលាការ​ផ្សេងទៀត​នៅក្នុង​ពិភពលោក​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ដូចជា​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ដែរឬទេ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

តុលាការកូនកាត់ប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសមួយចំនួន រួមមាន សៀរ៉ាឡេអូន ទីម័រខាងកើត កូសូវ៉ូ និង បូស្នៀ ប៉ុន្តែតុលាការនីមួយៗមានរចនាសម្ព័ន្ធដោយឡែកៗពីគ្នា។