តើនរណាខ្លះ​អាចចូលទៅ​ស្តាប់​ការកាត់ក្តីបាន?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ការកាត់ក្តីនេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ បុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ រួមទាំងជនបរទេសផង អាចចូលស្តាប់ការកាត់ក្តីនេះាន។ គ្មានការបង់ប្រាក់ដើម្បីចូលស្តាប់សវនាការឡើយ ហើយមានកៅអីរាប់រយដែលត្រៀមបម្រុងទុកសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ។ រាល់សវនាការទាំងអស់នឹងបើកចំហជូនសាធារណជនគ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែក្នុងស្ថានការណ៍ពិសេសនៅពេលដែលចៅក្រមសម្រេចថា ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យមានវត្តមានសាធារណជន ដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សីឬជនរងគ្រោះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ តុលាការផ្តល់រថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនជាក្រុមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតុលាការ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២១៩ ៨១៤ ឬសារអេឡិកត្រូនិក pas@eccc.gov.kh