តើត្រូវចំណាយថវិកាប៉ុន្មានសម្រាប់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដី?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ការចំណាយសម្រាប់ដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ​​​២០០៦ រហូតដល់ចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ មានចំនួន ២៦២,៩លានដុល្លារអាមេរិក។ គម្រោងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ គឺ ៣០,២លានដុល្លា​។