ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គទេសាភិបាលនៃប្រទេសនួវែលហ្សេឡង់នៅ អ.វ.ត.ក