ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​មក​ពីខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧