ទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សានុសិស្សមកពីខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧