ទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សានុសិស្សមកពីខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧