ទស្សនកិច្ចសិក្សា​របស់​មន្ដ្រីនគរបាល នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧