ទស្សនកិច្ចសិក្សាមកពីខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧