ទស្សនកិច្ចសិក្សាមកពីខេត្ត កំពង់ចាម ថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧