ទស្សនកិច្ចសិក្សាមកពីខេត្ត កំពង់ចាម ថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧