ទស្សនកិច្ចសិក្សាមកពីខេត្តតាកែវ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧