ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧