ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស​​មកពីខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧