ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សមកពីខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី ៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧