ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី ៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧