ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់យុវជនមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧