គណៈប្រតិភូជនជាតិ​បារាំង​មកទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៣១ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧