គរុសិស្សប្រមាណ ៣៥០ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ២០១៨