ការចាប់​ផ្ដើម​សវនាការ​ស្ដាប់​ភស្ដុតាង សំណុំរឿង ០០២