និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចំនួន ១៩៥ នាក់ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក​