រូបថតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ