សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៩២ នាក់ ពីវិទ្យាល័យវត្តកោះ រាជធានីភ្នំពេញ មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨