សិស្សានុសិស្សចំនួន ៣៥០ នាក់មកពីខេត្តកំពត ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨