សិស្សានុសិស្សចំនួន ៤០០ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ ២០១៨