សំណុំរឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី២ នៃសវនាការ​លើបណ្ដឹងសាទុក្ខ​