កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត អ.វ.ត.ក ត្រូវបានអនុម័ត

"កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ស្តីអំពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ក្រោម​ច្បាប់​កម្ពុជា នូវ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​អំឡុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ" ត្រូវបាន​អនុម័ត។

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes