បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​គ្រប់​គ្រង​សាល​សវនាការ​ក្នុង​ថ្ងៃ​សវនាការ​(អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលាការ​កំពូល)