សេចក្ដីណែនាំអនុវត្ដស្ដ្ដីអំពីវិធានការការពារនៅអ.វ.ត.ក (វិសោធនកម្មលើកទី១) ត្រូវអនុម័ត