វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម រៀបចំដោយ​អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ - ១៥ កញ្ញា ២០១១