លោក នេត្រ ភក្ត្រា

លោក នេត្រ ភក្ត្រា គឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។

  • សញ្ជាតិ : កម្ពុជា
  • ការិយាល័យ : ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ
  • តួនាទី : មន្ត្រីនាំពាក្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)