សវនាការ​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង -​ ១៩ តុលា ២០១១