សេចក្ដីណែនាំអនុវត្ដស្ដ្ដីអំពីការចូលរួមនៃជនរងគ្រោះ (វិសោធនកម្មលើកទី១) ត្រូវអនុម័ត