លោក ARTHUR VERCKEN ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​សហមេធាវី​បរទេស​ឲ្យ​លោក ខៀវ សំផន

Posted 13 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 ធ្នូ 2011
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ