សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​​អន្តរជាតិបម្រុង

នៅក្នុង​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ខ្លួន  ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​​អន្តរជាតិ​បម្រុង​បាន​បញ្ជាក់​ពីការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុងការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​ដល់​សាធារណជន​ទាក់ទង​នឹង​ដំណើរ​វិវឌ្ឍន៍​សំខាន់​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣ និងសំណុំរឿង ០០៤។

សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុងយោង​ទៅលើ​បទប្បញ្ញត្តិ​នានា​នៃ​វិធាន ៥៦ នៃ​វិធាន​ផ្ទៃក្នុង​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ វិធាននេះ​ចែងថា ការផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​សំណុំរឿង​ត្រូវតែ​មាន​ការ​ឯកភាព​រួមគ្នា​ពី​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត។ ក្នុង​ករណីនេះ​ សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង​មាន​ការ​សោកស្តាយ​ណាស់​ដែលថា សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ជាតិ​មិន​ឯកភាព​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​សេចក្តី​សម្រេច​សំខាន់ៗ​ដែល​ខ្លួន​បាន​ដាក់​ជូន​នៅ​ខែធ្នូ ទាក់ទង​នឹង​សំណុំ​រឿង ០០៣ និងសំណុំរឿង ០០៤។