លោក សេង​ ប៊ុនឃាង

Photo

លោក សេង ប៊ុនឃាង បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាប័ត្រ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​នីតិសាស្រ្ត​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅឆ្នាំ១៩៩៨ និង​បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិតច្បាប់​និង​វិទ្យាសាស្រ្ត​នយោបាយ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​បៀលប្រាយ​នៅឆ្នាំ២០០៥។ លោកក៏បាន​ទទួល​វិញ្ញាបនប័ត្រ​ពី​សាលា​រាជបណ្ឌិតសភា​តុលាការ។