លោក សេង ប៊ុនឃាង ជំនួយការជាន់ខ្ពស់សហព្រះរាជអាជ្ញា នៅក្នុងសវនាការ (២)